Resonance Collection

街上传来阵阵音乐,设计师以“音”灵感,打造出时髦动态珠宝,佩戴时交错接触,产生共鸣。

圆片-手链
Resonance Collection
圆片-项链
Resonance Collection
圆片-耳环
Resonance Collection
Resonance Collection 10K半圆形耳环 1299
Resonance Collection
10K半圆形耳环
¥1299
Resonance Collection 10K金 圆形吊坠-4 1199
Resonance Collection
10K金 圆形吊坠-4
¥1199
Resonance Collection 10K金 圆形吊坠-5 869
Resonance Collection
10K金 圆形吊坠-5
¥869
Resonance Collection 10K金 圆形吊坠-2 799
Resonance Collection
10K金 圆形吊坠-2
¥799
Resonance Collection 10K金 圆形吊坠-1 799
Resonance Collection
10K金 圆形吊坠-1
¥799
Resonance Collection 10K金 圆形吊坠-3 899
Resonance Collection
10K金 圆形吊坠-3
¥899
叶片-手链
Resonance Collection
叶片-项链
Resonance Collection
叶片-耳环
Resonance Collection
Resonance Collection 10K线型耳环 899
Resonance Collection
10K线型耳环
¥899
Resonance Collection 10K金 吊坠-3 999
Resonance Collection
10K金 吊坠-3
¥999
Resonance Collection 10K金 吊坠-5 999
Resonance Collection
10K金 吊坠-5
¥999
Resonance Collection 10K金 吊坠-1 899
Resonance Collection
10K金 吊坠-1
¥899
Resonance Collection 10K金 吊坠-2 919
Resonance Collection
10K金 吊坠-2
¥919
Resonance Collection 10K金 吊坠-4 899
Resonance Collection
10K金 吊坠-4
¥899
Resonance Collection 10K金手链 1199
Resonance Collection
10K金手链
¥1199
Resonance Collection 10K金 项链穿梭式调节链 1999
Resonance Collection
10K金 项链穿梭式调节链
¥1999